Meny

Säkerställda obligationer

Den svenska lagen om säkerställda obligationer introducerades den 1 juli 2004. Swedbank slutförde sitt arbete med program för säkerställda obligationer i april 2008 och emitterade sina första säkerställda obligationer i maj 2008.

Historiskt så har Swedbank emitterat bostadsobligationer genom sitt helägda dotterbolag Swedbank Hypotek AB som även fungerade som koncernens hypoteksinstitut för den svenska bostadsmarknaden. I dag är Swedbank Hypotek AB koncernens emittent av säkerställda obligationer som är koncernens främsta källa för kapitalmarknadsfinansiering.

Om säkerställda obligationer

Mer information

Portföljen/säkerhetsmassan

Swedbank Hypotek belånar enbart fastigheter i Sverige.

Huvuddelen av kreditsäkerheterna i registret består av bostäder. Dvs småhus, bostadsrätter och flerfamiljshus. Bara en liten del vilar mot krediter till kommuner och en mycket begränsad del mot kommersiella fastigheter. Detta speglar väl hur den totala kreditportföljen ser ut.

När det gäller de geografiska koncentrationerna av säkerheterna (fastigheterna) i registret så speglar dessa väl hur befolkningsfördelningen ser ut i Sverige.

Kreditbetyg

Swedbank Hypoteks säkerställda obligationer har fått kreditbetyget Aaa från Moodys och AAA från Standard & Poors. För att upprätthålla denna nivå har bolaget åtagit sig att, för den händelse bolagets kortfristiga kreditbetyg från Standard & Poors skulle gå ned under A-1, inom 30 dagar skjuta till ytterligare likvida tillgångar till säkerhetsmassan eller vidta annan lämplig åtgärd för att bibehålla tillräckligt hög likviditet för att kreditbetyget på de säkerställda obligationerna ska kunna behållas.

De medel som härrör från tillgångarna i säkerhetsmassan eller från derivatavtal eller emissioner av säkerställda obligationer kommer att hållas åtskilda från bolagets övriga medel genom att dagligen sättas in på särskilda konton hos Swedbank AB (publ). Om Swedbank AB:s kortfristiga kreditbetyg från Standard & Poors skulle gå ned under A-2 kommer Swedbank Hypotek AB att inom 30 dagar dels överföra förstnämnda medel till särskilda konton i en annan bank vars kortfristiga kreditbetyg från Standard & Poors uppgår till minst A-2, dels se till att sådana medel i framtiden sätts in på dessa konton.