Utlåning

Verksamheten går ut på långfristig finansiering av boendekrediter och bolaget har idag över en miljon lånekunder. Swedbank Hypotek AB är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB (publ). Försäljningen av boendekrediter sker i huvudsak genom Swedbanks och sparbankernas kontorsnät. Det är det största bankägda kontorsnätet i Sverige, med mer än 400 kontor. Någon utlåning utanför Sverige förekommer inte.

Vanligtvis belånar Swedbank Hypotek AB en fastighet till 85 procent av bedömt marknadsvärde. Utlåning sker mot pantsäkerhet i fast egendom och enskilda bostadsrätter. Swedbank Hypotek lAB ämnar även lån direkt till kommuner eller andra kredittagare med kommunal borgen som säkerhet samt till jord- och skogsbruk under bifirman Jordbrukskredit.

Upplåning

Swedbank Hypotek AB finansierar sin utlåning genom att låna upp pengar på de svenska och internationella kapitalmarknaderna.
Den 21 april 2008 konverterade Swedbank Hypotek AB sin långfristiga upplåning till säkerställda obligationer som därefter är bolagets huvudsakliga upplåningsform.

Upplåningsprocessen förenklas genom att Swedbank Hypotek AB har ett antal standardiserade låneprogram som är juridiskt anpassade till olika typer av marknader och investerare.