Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Vanliga frågor och svar

Här har vi sammanställt vanliga frågor och svar om säkerställda obligationer.

Är lagen om utgivning av säkerställda obligationer i Sverige lika stark som i andra länder?

Ja.
Den svenska lagen om utgivning av säkerställda obligationer uppfyller de kriterier som ingår i artikel 22.4 i UCITS direktiv. Både Standard & Poors och Moody’s har hänvisat till den svenska lagen om utgivning av säkerställda obligationer som ett starkt fundament för Swedbank Hypoteks säkerställda obligationer.

Hur påverkas Swedbank Hypoteks säkerställda obligationer av en sänkning av kreditbetyget för Swedbank AB (publ)?

Swedbank Hypoteks säkerställda obligationer nedgraderas inte automatiskt efter en sänkning av kreditbetyget för Swedbank AB eller Swedbank Hypotek AB. Vid en viss nivå kommer dock Swedbank och Swedbank Hypotek tvingas vidta vissa åtgärder för att behålla kreditbetyget AAA för säkerställda obligationer, som att t.ex. förstärka likviditeten eller tillskjuta mer säkerheter för derivat exponeringar.

Är det möjligt för Swedbank att använda kassaflöden som generats av tillgångarna i säkerhets poolen för att täcka förluster i andra delar av Swedbankkoncernen, som till exempel Baltisk bankmarknad?

Nej, inte till den grad som detta skulle riskera likviditetsmatchning och/eller andra regelkrav på matchning som framgår i lagen om utgivning av säkerställda obligationer.

Hur ser sammansättningen av Swedbank Hypoteks säkerhetspool ut?

För detaljerad information om sammansättningen av säkerhetspoolen, läs på www.swedbank.com:

Cover pool

Är det några baltiska lån i Swedbank Hypoteks säkerhetspool?

Nej.

Är det möjligt för Swedbank Hypotek att inkludera baltiska lån i sin säkerhetspool?

Nej.
Den svenska lagen om utgivning av säkerställda obligationer tillåter bostadslån i säkerhetspoolen som är säkerställda med fastigheter från alla länder inom EEA. Dock tillåter Swedbank Hypotek ABs bolagsordning endast bostadslån som säkerställts med fastigheter i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Finns det några lån i säkerhetspoolen som är säkerställda med fastigheter i Danmark, Finland eller Norge?

Nej.

Varför skiljer sig belåningsgrader beräknade av Swedbank Hypotek mot beräkningar gjorda av kreditvärderingsinstitut när det gäller att beskriva säkerhetspoolen?

Beräkningsmetoden som vi använder baseras på att beräkna belåningsgraden per fastighet, vilket innebär att summan av alla lån per fastighet delas med marknadsvärdet på fastigheten. Marknadsvärderingen av fastigheter är baserad på den ursprungliga värderingen då lånet togs och justeras sedan upp och ned med hjälp av olika index från Statistiska centralbyrån. Enligt den överenskommelse vi gjort tillsammans med övriga emittenter av säkerställda obligationer i Sverige genom associationen för svenska emittenter av säkerställda obligationer (ASCB) har vi beslutat hur vi ska beräkna och publicera belåningsgraden för bostadslån. Syftet med detta är vara mer transparent och att obligationsinvesterare lättare ska kunna jämföra belåningsgrader för olika emittenter.
Läs mer om beräkningen av belåningsgrader:

Varför skiljer sig kreditrisken knuten till säkerställda obligationer som är emitterade av Swedbank Hypotek AB mot den generella kreditrisken i Swedbank AB?

Då Swedbank Hypotek är ett separat bolag har investerare i obligationer utgivna av Swedbank Hypotek bara en kreditrisk på Swedbank Hypotek AB. Ännu viktigare investerare i obligationer utgivna av Swedbank Hypotek AB har en kreditrisk mot den pool av säkerheter som består av bostadslån, lån till kommuner, lån till skog och lantbruk och ibland även stadsobligationer och likvida medel.

Har uppgången i svenska fastighetspriser under lång tid gjort det möjligt för Swedbank Hypotek att automatiskt ge ut större volymer av säkerställda obligationer?

Nej. En ökning av värdet av fastigheter medför inte i sig att en emittent av säkerställda obligationer kan ge ut mer säkerställda obligationer. Säkerställda obligationer matchas utifrån det nominella värdet på lånets storlek i säkerhetspoolen, så större emissionsutrymme skapas endast då kunder lånar mer pengar.

Stäng Skriv ut